Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Arduino IDE để lập trình cho ESP32

Bài 2: Lỗi trong khi nạp chương trình cho ESP32

Bài 3: Các chân GPIO của KIT và chức năng của từng chân.

Bài 4: Đọc tín hiệu số với ESP32 (GPIO Input)

Bài 5: Điều chế độ rộng xung PWM-ESP32

Bài 6: Đọc giá trị ADC trong ESP32

Trao đổi học tập

Comments