Xuất tín hiệu

Tín hiệu số (Digital) ở đây là tìn hiệu rời rạc theo biên độ. Vì trong một thời điểm nó chỉ có một trong hai giá trị là 0 hoặc 1 (ứng với 0V hoặc 3.3V) được biểu diễn minh họa như hình dưới.

Bài 5 Xuất tín hiệu số với ESP32 (GPIO Output) 1
Bài 5 Xuất tín hiệu số với ESP32 (GPIO Output) 1

Khi chúng ta xuất giá trị HIGH hay LOW thì tín hiệu số tương ứng sẽ là 1 và 0. Trong ESP32 thì tín hiệu điện áp tương ứng xuất ra là 3.3V và 0V (ứng với trạng thái sáng hoặc tắt của đèn).

Đầu tiên, bạn cần đặt GPIO mà bạn muốn điều khiển làm OUTPUT. Sử dụng pinMode() để cấu hình làm đầu ra:
pinMode(GPIO_NUM_2, OUTPUT);
Để xuất tín hiệu số, bạn chỉ cần sử dụng hàm digitalWrite(), các đối số đầu vào là GPIO (kiểu dữ liệu int – Tất cả các GPIO của ESP32 đều có thể được sử dụng làm đầu vào, ngoại trừ GPIO từ 6 đến 11) là chân mà bạn muốn điều khiển và trạng thái, LOW hoặc là HIGH.

digitalWrite(GPIO_NUM_2, STATE); // STATE = LOW ,HIGH
delay(1000);

Chương trình nhấp nháy LED đơn giản:

void setup() {
pinMode(GPIO_NUM_2, OUTPUT);
} void loop() {
digitalWrite(GPIO_NUM_2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(GPIO_NUM_2, LOW);
delay(1000);
}

Biên dịch chương trình và nạp code. Nhấn nút “Upload” trong Arduino IDE để nạp chương trình vào ESP32 Nếu bạn nhận được thông báo lỗi trong khi nạp code có thể xem lại bài viết trước.Lỗi trong khi nạp chương trình cho ESP32

Trao đổi học tập

Comments