Tổng hợp bài hướng dẫn lập trình vi điều khiển STM32F103C8T6

0
học stm32F103c8t6
học stm32F103c8t6

Tổng hợp bài hướng dẫn lập trình vi điều khiển STM32F103C8T6

I. Các hướng dẫn về công cụ lập trình

 1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil C V5
 2. Hướng dẫn cắm dây mạch nạp ST-Link V2 sang kit STM32F103
 3. Hướng dẫn cài đặt Driver cho mạch nạp ST-Link V2
 4. Hướng dẫn tạo Project cho stm32f103C8T6 sử dụng KeilC
 5. Hướng dẫn debug trên Keil C IDE – Debug chương trình vi điều khiển STM32F103
 6. Hướng dẫn lập trình STM32F1 sử dụng Arduino IDE

II. Các hướng dẫn về lập trình ngoại vi

 1. Lập trình GPIO nhấp nháy Led PC13 – STM32F103C8T6
 2. Lập trình GPIO sử dụng chế độ INPUT với button – STM32f103C8T6
 3. Ngắt ngoài trên STM32F103C8T6
 4. Cấu hình mức độ ưu tiên ngắt trên STM32
 5. Chức năng ADC sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6
 6. Đọc ADC nhiều kênh kết hợp chức năng DMA
 7. Giao tiếp UART và  các thanh ghi UART của STM32F103C8T6
 8. Giao tiếp UART Transfer Polling với CubeMX cho STM32F103C8T6
 9. Sử dụng UART Interrupt RX với Cube MX trên MCU STM32F103C8T6
 10. Xây dựng hàm ngắt nhận chuỗi kí tự cho MCU STM32F103C8T6
 11. Giao thức FTP và HTTP sử dụng STM32F103C8T6 và Module SIM800C
 12. Hướng dẫn retarget/redirect hàm printf để sử dụng cho UART trên Keil C
 13. Giao tiếp I2C trên STM32F103 với module RTC DS3231
 14. Giao tiếp STM32F103C8T6 với LCD 16×2 thông qua module I2C
 15. Giao tiếp thẻ nhớ microSD và các thao tác xử lý tệp tin
 16. Sử dụng Independent Watchdog Timer trên MCU STM32F103C8T6
 17. Sử dụng The Window Watchdog trên MCU STM32F103C8T6
 18. Các thao tác đọc, ghi và xóa bộ nhớ Flash trên MCU STM32F103C8T6
 19. Chức năng LowPower Mode trên vi điều khiển STM32F103C8T6
 20. Giao tiếp STM32F103 với máy tính thông qua tính năng USB CDC
 21. Tính năng USB HID trên STM32F103C8T6 (bàn phím)
 22. Tính năng USB HID trên STM32F103C8T6 (chuột máy tính)
 23. Real Time Clock (RTC) trên STM32F103C8T6

III. Các kiến thức bổ trợ.

 1. Các phép toán thực hiện trên bit, thanh ghi
 2. Arrow operator, toán tử mũi tên (->) trong lập trình C
 3. Quá trình thực hiện ngắt của vi điều khiển
 4. Kiểu dữ liệu sử dụng thư viện stdint.h trong C/C++

IV. Tài liệu tham khảo STM32F103C8T6Tại đây